art. 1. activiteiten

 • De dienstverlener verleent onder andere volgende diensten: Projectcoördinatie; workflowoptimalisatie; samenwerkingsoptimalisatie; project coördinatie. Voor meer informatie kan je steeds terecht op https://www.solangebruno.be/

 • In onderhavige algemene voorwaarden worden volgende begrippen gehanteerd:

  • De dienstverlener: Solange Bruno, met maatschappelijke zetel gelegen te Opitterstraat 10-1, 3960 Bree met ondernemingsnummer 0667.966.546.  De opdrachtgever: diegene die de opdracht geeft aan de dienstverlener

  • Partijen: de dienstverlener en de opdrachtgever

  • Bijlage: bijlage aan de algemene voorwaarden waarin specifieke afspraken worden opgenomen.

art. 2. Toepassing algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, bestellingen van en overeenkomsten met de dienstverlener ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door het ondertekenen “voor akkoord” van de bijlage aan de algemene voorwaarden of door bevestiging via e-mail van de tarieven, bevestigt de opdrachtgever kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van de dienstverlener. In geval van betaling van een voorschot bevestigt eveneens de opdrachtgever impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

 • In geval van interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen.

 

art. 3. Aanbiedingen, offertes en orderbevestiging

 • Alle aanbiedingen en offertes van de dienstverlener zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de bijlage voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de dienstverlener of door een akkoord via e-mail. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor enige toekomstige opdracht.

art. 4. Tarief

 • De dienstverlener werkt op basis van een uurtarief dan wel dagtarief afhankelijk van de opdracht. De tarieven zijn exclusief BTW.

 • Verplaatsingsonkosten zitten niet inbegrepen in het uurtarief.

 • Kosten niet inbegrepen in het tarief zullen op voorhand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever vooraleer ze worden gefactureerd.

art. 5. Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst van de dienstverlener wordt behoudens andersluidende bepalingen in de bijlage afgesloten voor bepaalde duur, met een opzegtermijn van twee weken. Deze opzeg gaat in de week na de week waarin de opzeg is gebeurd. De opzeg dient aangetekend te gebeuren.

 

art. 6. Betalingsmodaliteiten

 • De facturen van de dienstverlener zijn steeds betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, zonder disconto of korting.

 • Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 (gewijzigd bij Wet van 22 november 2013) betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

 • Eveneens is de opdrachtgever bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR, onverminderd het recht van de dienstverlener een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade.

 • De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 • Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan de dienstverlener schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de opdrachtgever, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

art. 7. Klachten – protest van factuur

 • Elk protest dient per e-mail (info@solangebruno.be) aan de dienstverlener te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de saldofactuur begint de termijn op de factuurdatum.

 • Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen/saldofacturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

art. 8. Aansprakelijkheid

 • De dienstverlener verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de dienstverlener zijn middelenverbintenissen.

 • De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.

 • De dienstverlener is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid in het geval de dienstverlening niet kan worden gegarandeerd wanneer de opdrachtgever niet alle knowhow en andere benodigde informatie meedeelt of bezorgt, ook confidentiële, die de dienstverlener nodig heeft voor de vervulling van zijn opdrachten.

 • De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. De dienstverlener zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van de dienstverlener of een aangestelde/uitvoerder.

 • De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

 

art. 9. Eigendomsrechten

 • De dienstverlener draagt noch op volledige, noch op definitieve en exclusieve wijze het geheel van de patrimoniale auteursrechten over op alle werken gecreëerd of te creëren in het kader van onderhavige overeenkomst en dit vanaf het ogenblik dat deze rechten ontstaan, en dat op de meest volledige wijze, inclusief over elke mogelijke vorm en exploitatiewijze, voor heel de duur van het betrokken recht en voor de hele wereld.

 

art. 10. Beëindiging van de overeenkomst – zware fout

 • Onverminderd andersluidende bepalingen, kan elke partij onmiddellijk, van rechtswege een einde stellen aan de onderhavige overeenkomst, zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder tot enige vergoeding verschuldigd te zijn, in volgende gevallen:

 • Indien de andere partij nalaat haar verbintenissen op correcte wijze na te komen, en deze situatie niet verholpen of voldoende bijgestuurd heeft, binnen de 15 kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling verzonden bij aangetekend schrijven; of

 • Ingeval van misleiding, bedrog, intentionele fout of misbruik van middelen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn.

 • Ingeval van een fundamentele inbreuk, zijnde en inbreuk die dermate ernstig is dat de partij die ze maakt weet of behoort te weten dat zij schade zal veroorzaken aan de andere partij of die een miskenning inhoudt van contractuele verplichtingen waaraan de andere partij een groot belang mag hechten omdat ze tot de essentie van de overeenkomst behoren, zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief:

 • een aangetoonde inbreuk op de vertrouwelijkheidsclausule (confidentialiteit);

 • de dienstverlener aanzetten tot het uitvoeren van frauduleuze activiteiten

 • het aanzetten tot het niet respecteren van de vigerende wetgeving;

 • Ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of maatregelen van beslag waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst ernstig in het gedrang komt voor de andere partij.

 • Indien de overeenkomst wordt beëindigd om bovenstaande redenen heeft de benadeelde partij steeds het recht om nog een bijkomende schadevergoeding te vorderen, minstens gelijk aan de bedongen opzegtermijn.

 • Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 • De dienstverlener is uitdrukkelijk gerechtigd om de overeenkomst als vervallen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering) tot faillissement, in vereffeningstelling, ontbinding, bewezen herhaalde wanbetaling en/of onvermogen van de opdrachtgever. In geval de dienstverlener toepassing maakt van deze bepaling wordt de overeenkomst geacht nooit uitwerking te hebben gehad, onverminderd het recht van de dienstverlener op volledige schadeloosstelling.

 

art. 11. Verwerking persoonsgegevens

 • De dienstverlener kan in functie van de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) in sommige gevallen aanzien worden als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de opdrachtgever desgevallend een aparte verwerkersovereenkomst worden opgemaakt.

art. 12. Overmacht

 • Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover de dienstverlener geen controle heeft, bevrijden de dienstverlener, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever.

 • Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de dienstverlener tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

art. 13 Nietigheid

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de dienstverlener en de opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

art. 14. Wijzigingen

 • Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden

 

art. 15 Kennisgevingen

 • Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte.

 

art. 16. Pandclausule

 • Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, t.a.v de dienstverlener, verleent de opdrachtgever een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

art. 17 Toepasselijk recht-bevoegde rechtbank

 • Op alle contracten met de dienstverlener en leveringen en werken door de dienstverlener is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd waar de maatschappelijke zetel van de dienstverlener is gelegen.

Algemene voorwaarden Solange Bruno